Opći uvjeti poslovanja

trgovačkog društva PRINT STUDIO d.o.o.
iz Zagreba, Zavrtnica 17
I Opće odredbe

Općim uvjetima poslovanja (u daljenjem tekstu: Opći uvjeti) trgovačkog društva PRINT STUDIO d.o.o. iz Zagreba, Zavrtnica 17 (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) Prodavatelj uređuje osnove poslovnih odnosa između Prodavatelja i kupaca kojima Prodavatelj trajno ili povremeno prodaje proizvode odnosno pruža usluge iz ponude Prodavatelja.

Opći uvjeti poslovanja izrađeni su u pisanom obliku i dostupni su u poslovnoj mreži Prodavatelja.

Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se zajedno sa pojedinačnim ugovorima sklopljenim s kupcima.

Opći uvjeti čine sastavni dio pojedinačnog ugovora zaključenog sa kupcem. Ako se pojedinačni ugovor zaključen sa kupcem razlikuje od odredbi Općih uvjeta primjenjuju se odredbe pojedinačnog ugovora.

Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje proizvod odnosno uslugu od Prodavatelja (u daljnjem tekstu: Kupac).

Prodavatelj se obvezuje obavljati svoje poslovanje u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta.

Kupac svojom narudžbom odnosno prihvatom ponude prihvaća sve odredbe Općih uvjeta.

 

II Upit i ponuda

Upit izrađuje Kupac.

Ukoliko Prodavatelj zaprimi poziv na davanje ponude od strane Kupca, isti će u što kraćem roku uputiti Ponudu Kupcu.

Prodavatelj može ponudu dostaviti Kupcu poštom, fax-om, e-mailom ili neposrednim uručenjem. Smatrat će se da je fax odnosno e-mail dostavljen Kupcu danom slanja fax-a odnosno e-maila Kupcu.

Ponude upućene Kupcu obvezuju Prodavatelja sedam dana od dana odašiljanja ponude Kupcu. Ukoliko u roku od sedam dana od dana odašiljanja ponude Kupac ne prihvati ponudu upućivanjem narudžbe Prodavatelju, smatrat će se da nije pristao na ponudu i ista više neće obvezivati Prodavatelja.

 

III Narudžba

U slučaju prihvaćanja ponude Kupac je dužan u pismenom obliku dostaviti narudžbu

Kupac je obvezan narudžbu proizvoda odnosno usluge iz ponude Prodavatelja izvršiti u pisanom obliku.

Kupac može narudžbu dostaviti Prodavatelju poštom, fax-om, e-mailom ili neposrednim uručenjem. Smatrat će se da je fax odnosno e-mail dostavljen Prodavatelju danom slanja fax-a odnosno e-maila Prodavatelju.

Narudžba će se smatrati valjanom ako sadrži broj ponude na temelju koje se napravila narudžba, sve podatke o proizvodu odnosno usluzi koji se naručuje, količini proizvoda i opsegu usluga kao i potpis Kupca. Ukoliko se radi o Kupcu pravnoj osobi ili obrtu ili ustanovi koji svoju narudžbu šalje faxo-om, poštom ili neposrednim uručenjem, tada uz potpis ovlaštene osobe Kupca narudžba treba sadržavati i štambilj pravne osobe odnosno obrta, odnosno ustanove.

Prodavatelj je obvezan nakon zaprimanja narudžbe od strane Kupca izdati Kupcu pisanu potvrdu o prihvatu narudžbe budući da ga ista u protivnom neće obvezivati.

Poništavanje ili preinaka narudžbe za proizvode koji su već u procesu proizvodnje ili otpreme nije moguća.

Narudžba Kupca je obvezujuća za Kupca, a Prodavatelj će po primitku narudžbe postupiti na jedan od slijedećih načina:

– ukoliko je narudžba upućena temeljem važeće ponude u okviru roka za prihvat ponude posao se smatra ugovorenim i Prodavatelj će izvršiti obvezu uz ispunjenje uvjeta od strane Kupca kako je specificirano u ponudi,

– ukoliko je narudžba upućena temeljem informacije koja nema elemente ponude Prodavatelj može učiniti slijedeće:

– prihvatiti dokument kao narudžbu te izvršiti isporuku proizvoda ili usluge,

– smatrati takav dokument Kupca upitom te ispostaviti ponudu,

– odbiti dokument u smislu narudžbe/upita bez obrazloženja.

 

IV Cijene

Cijene koje se dostavljaju Kupcima ili interesentima odnosno koje su na drugi način priopćene ili objavljenje nisu obvezujuće i Prodavatelj ih može promijeniti bez prethodne najave.

Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude je obvezujuća do isteka roka za prihvat ponude prema uvjetima iz ponude.

Ukoliko to nije drugačije ugovorno definirano za svaki konkretni slučaj, cijene vrijede fco Zagreb, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko cijene u ponudi obuhvaćaju popuste na kupnju veće količine istog proizvoda odnosno usluge, takove cijene vrijede isključivo za u ponudi navedene proizvode odnosno usluge na koje se odnose i za ukupno navedenu količinu, a za svaku izmjenu potrebna je nova ponuda Prodavatelja.

 

IV Plaćanje

Ukoliko nije drugačije naznačeno u ponudi Kupac se obvezuje izvršiti plaćanje u roku od 7 dana od dana izdavanja ponude Prodavatelja koja je prihvaćena od strane Kupca.

Plaćanje se obavlja na način naznačen u samoj ponudi odnosno prihvatu narudžbe Kupca.

Prodavatelj će najkasnije u trenutku isporuke proizvoda odnosno u trenutku predaje izvršene usluge Kupcu predati odnosno dostaviti račun za isporučene proizvode odnosno za izvršenu uslugu.

U slučaju zakašnjenja plaćanja Kupac se obvezuje podmiriti i zatezne kamate na neplaćeni iznos kao i ugovornu kamatu u visini od 1% mjesečno.

Prodavatelj pridržava pravo vlasništva proizvoda sve do dana podmirenja ukupne kupoprodajne cijene za kupljeni proizvod.

 

V Isporuka

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, Kupac sam podiže naručen proizvod na lokaciji gdje je i naručio.

Isporuka proizvoda ili usluge uslijedit će u okviru roka određenog ponudom.

Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke za razdoblje od 15 dana.

Kupac nije ovlašten odustati od narudžbe ukoliko dođe do produženja roka isporuke sukladno prethodnom stavku.

Kupac nema pravo na naknadu bilo kakove štete s osnova produženja rokova isporuke.

Prodavatelj je ovlašten izvršiti djelomičnu isporuku proizvoda odnosno usluge osim u slučaju da je posebnim pisanim sporazumom između Kupca i Prodavatelja isključena djelomična isporuka proizvoda odnosno usluge.

Izričito je isključeno pravo Kupca na zahtjev za vraćanje ili zamjenu proizvoda.

Isporuku proizvoda odnosno obavljenih usluga Prodavatelj može vršiti na slijedeće načine:

– osobna dostava

– dostava putem pošte

– dostava putem ovlaštenih/specijaliziranih dostavljača

– neposredno preuzimanje od strane kupca

– drugi prikladan način

Troškove isporuke proizvoda odnosno usluga snosi Kupac.

Prodavatelj neće snositi odgovornost ukoliko isporuka nije mogla biti izvršena Kupcu zbog neistinitih podataka dostavljenih od strane Kupca.

Rizik slučajne propasti stvari snosi Prodavatelj do trenutka preuzimanja proizvoda od strane Kupca, a od preuzimanja proizvoda od strane Kupca rizik slučajne propasti proizvoda prelazi na Kupca.

U slučaju da Kupac nije u mogućnosti preuzeti proizvod ili izvršenu uslugu, isporuku može izvršiti Prodavatelj u roku 48 sati i to na području grada Zagreba. Za isporuke koje su hitne i/ili van grada Zagreba, Prodavatelj može organizirati isporuku u roku od 24 sata i takva se vrsta dostave posebno naplaćuje prema važećem cjeniku kurirske službe.

U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Kupca odnosno u slučaju da Kupac u ugovorenom roku ne izvrši neposredno preuzimanje proizvoda odnosno izvršene usluge, a izvršio je cjelokupno plaćanje za proizvode odnosno izvršene usluge Kupac će snositi troškove skladištenja proizvoda odnosno kasnije isporuke usluge, a koje troškove je Kupac obvezan podmiriti prije preuzimanja proizvoda odnosno prije preuzimanja izvršene usluge.

U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Kupca odnosno u slučaju da Kupac u ugovorenom roku ne izvrši neposredno preuzimanje proizvoda odnosno izvršene usluge, a nije izvršio cjelokupno plaćanje za proizvode odnosno izvršene usluge Prodavatelj je ovlašten dalje raspolagati svojim proizvodima dok je Kupac obvezan naknaditi Prodavatelju svu nastalu štetu zbog neispunjenja ugovora.

 

VI Kvaliteta proizvoda i usluga

Isporučeni proizvodi i usluge moraju odgovarati specifikacijama iz ponude uz uvjet korištenja proizvoda odnosno usluge prema propisanom okruženju i načinu uporabe iz ponude.

 

VII Reklamacije

Kupac je odmah po primitku proizvoda odnosno po izvršenoj usluzi dužan pisanim putem istaknuti sve eventualne nedostatke, a najkasnije u roku od sedam dana od dana preuzimanja proizvoda odnosno izvršene usluge, pod prijetnjom gubitka prava na isticanje nedostataka nakon proteka navedenog roka.

Ukoliko Prodavatelj utvrdi da dio proizvoda odnosno usluga ima manje nedostatke uslijed proizvodnog procesa, takova reklamacija od strane Kupca se neće smatrati reklamacijom cjelokupno dostavljenih proizvoda odnosno reklamacijom cjelokupno izvršene usluge.

Prilikom izvršenja usluge moguća su manja tehnički neizbježna ili uobičajna odstupanja od kvaliteti boje, dimenzije i sl., a koja odstupanja ne ovlašćuju Kupca na reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj ocijeni da je reklamacija Kupca opravdana izvršit će ispitivanje uzroka te će prema vlastitom nahođenju izvršiti zamjenu proizvoda ili ispravak nedostatka.

U slučaju prihvaćanja reklamacije, Prodavatelj je dužan o svom trošku izvršiti usluge koje je odradio i naplatio. Sve druge, eventualno nastale, troškove snosi sam Kupac.

Dotisak na donešene materijale (materijale koje je donio Kupac) je moguć, ali uz uvjet da Kupac potpiše izjavu kojom se odriće prava na reklamaciju i skida svu odgovornost sa Prodavatelja za moguće odstupanje otisnutih boja, sadržaja ili dimenzija, te bilo kakvih oštećenja nastalih na donešenom materijalu prilikom tiska, dorade, skladištenja ili dostave robe.

 

VIII Jamstva

Prodavatelj daje jamstvo na trajnost boja 6 mjeseci nakon isporuke.

Dulje jamstvo je moguće samo u slučaju ako ga naručitelj zatraži pri upitu te uz primjenu specijalnih materijala za izradu.

Jamstvo na trajnost boja vrijedi za vremenske uvjete specifične kontinentalnom dijelu Europe.

Jamstvo za obljepljivanje dajemo samo u slučaju ako ga naručitelj zatraži pri upitu na rok do 12 mjeseci, uz uvjet korištenja specijalnih materijala za tip aplikacije koji se vrši i uz uvjet poštivanja svih uvjeta poslovanja navedenih pod cjelinom Obljepljivanje i Montaže.

Jamstvo ne vrijedi tj. ne odgovaramo za mehanička oštećenja ili utjecaje više sile

 

IX Probni otisak

Prilikom izrade grafičke pripreme ili jednostavno prilikom otvaranja i konvertiranja, donešenih datoteka pripreme, u strojevima (za digitalni tisak, izrezivanje i graviranje) razumljiv format, moguće su greške i odstupanja u bilo kojem smislu.

Kod usluge tiskanja u boji u svim postupcima tiskanja moguća su odstupanja od originala u smislu odstupanja razlike u nijansi boje.

Iz navedenih razloga obavezna je izrada probnog otiska od strane prodavatelja, a ovjera istoga od strane kupca.

Prodavatelj će napraviti probni otisak najkasnije u roku od 48 sati od narudžbe kupca (prihvata ponude prodavatelja).

Trošak probnog otiska snosi Kupac u slućaju ako požuruje rok izrade istog ili ako se radi o ispisu na specijalnim materijalima.

Kupac može odustati od izrade probnog otiska, ali na taj naćin jednoznaćno odustaje od bilo kakve pritužbe na nijanse boja ili sam sadržaj pripreme.

Kod otpreme tiskanih proizvoda ili proizvoda izrađenih po odobrenom uzorku od strane Kupca, a u slučaju nestanka odobrenog uzorka Prodavatelj ne preuzima odgovornost za nestanak istog.

 

X Obljepljivanje i Montaže

Montaže i obljepljivanja na otvorenom (vanjske montaže) nisu moguće ako vremenske prilike nisu povoljne:

– ako pada kiša ili snjeg

– ako su temperature ispod 5 ili iznad 40 stupnjeva

– ako puše jak vjetar

Obljepljivanje vozila je moguće najranije za 48 sati od prihvačanja probnog otiska.

U slučaju vanjskih temperatura nižih od 10 stupnjeva (bez obzira što se oslikavanje vrši u zatvorenom prostoru), oslikavanje vozila se produžuje za dodatnih 36 sati.

Obljepljivanja se vrše isključivo na površine koje su navedene po specifikaciji proizvođača materijala koji se koristi, uz uvjet da su iste čiste.

Podloge koje nisu predviđene za tu namjenu (npr. drvene podloge, zidovi, plastične lajsne na vozilima, itd.) moguće je obljepiti, ali zbog tehničkih razloga, nismo u mogućnosti garantirati trajnost iste te samim time bilo kakva jamstva za obljepljivanje nisu moguća.

Obljepljivanje vozila izvodi se u prostoru Print Studija te za vrijeme obljepljivanja nezaposlenima pristup ili boravak u prostoru nije moguć.

Obljepljivanje vozila nije istovjetno lakiranju. Naljepnicama nije moguće u potpunosti prekriti originalnu boju (podlogu). Na pragovima, dubokim utorima i sl. mjestima na kojima nije moguće zaljepiti naljepnicu i dalje će biti vidljiva originalna boja.

 

XI Izrada i montaža sustava za prezentaciju (Pop up, POS stalci…)

Gotovi proizvodi preuzimaju se u sjedištu Print Studija, Poslovni centar Zavrtnica, Zavrtnica 17, Zagreb. Prilikom preuzimanja sustava za prezentaciju obavlja se demonstracija pravilne montaže i demontaže sustava u svrhu obuke kupaca.

Sustavi za prezentaciju koriste se isključivo na način i u uvjetima koje je naveo proizvođač.
(npr. večina stalaka dizajnirana je za uporabu u interijeru te se uporaba istih u eksterijeru ne preporučuje)

U slučaju problema u uporabi sustava za prezentaciju nastalih zbog krive uporabe, loše montaže ili demontaže, reklamacija na iste nije moguća.

 

XII Izrada stambilja, pečata i žigova

Za izradu službenog štambilja Kupac je obvezan predočiti original i predati Prodavatelju preslik odgovarajuće dokumenatcije i to:

– za štambilj dioničkog društva, društva s ograničenom odgovornošću ili drugog trgovačkog društva – rješenje nadležnog Trgovačkog suda o upisu trgovačkog društva u sudski registar odnosno rješenje o odgovarajućoj promjeni kod dioničkog društva, društva s ograničenom odgovornošću odnosno drugog trgovačkog društva

– za štambilj obrta – Rješenje o upisu u Obrtni registar odnosno Obrtnicu nadležnog ureda za gospodarstvo odnosno Rješenje o odgovarajućoj promjeni,

– za štambilj udruge – Rješenje o upisu udruge u registar udruga odnosno rješenje o bilo kojoj kasnijoj promjeni,

– za štambilj doktora medicine – diploma i potvrda Ministarstva zdravstva,

– za štambilj odvjetnika ili sudskog tumača – Rješenje Hrvatske odvjetničke komore odnosno Rješenje Ministarstva pravosuđa.

Za izradu svih drugih štambilja koji nisu navedeni u prethodnom stavku, Kupac je dužan predati Prodavatelju na njegov zahtjev svu potrebnu dokumentaciju predviđenu zakonom i drugim propisima.

Pečati se izrađuju isključivo uz odobrenje i Rješenje Ministarstva pravosuđa i lokalne samouprave te Ministarstva unutarnjih poslova.

 

XIII Autorsko pravo

Svi sadržaji, slike, nacrti i patenti obajvljeni na stranicama Prodavatelja te ostali sadržaji objavljeni na stranicama Prodavatelja vlasništvo su Prodavatelja te Prodavatelj pridržava sva prava.

Prodavatelj zadržava autorsko pravo na izrađenim ponudama, uzorcima, nacrtima i drugoj dokumentaciji te bez odobrenja Prodavatelja nije dozvoljeno korištenje istog trećim osobama.

 

XIV Nadležnost

Za sve sporove proizišle iz poslovnog odnosa Prodavatelja i Kupca nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

XV Završne odredbe

Prodavatelj zadržava pravo jednostrane izmjene Općih uvjeta u svako doba tijekom obavljanja posla s Kupcem, a o čemu se obvezuje obavijestiti Kupca pisanim putem.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 20.05.2008.
PRINT STUDIO d.o.o.
zastupan po članu uprave – direktoru
Nenadu Vukoviću

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Postavke privatnosti
Prilikom posjećivanja naše web stranice, ona može putem vašeg preglednika pohranjivati ​​podatke s određenih usluga, obično u obliku kolačića. Ovdje možete promijeniti postavke privatnosti. Napominjemo da blokiranje nekih vrsta kolačića može utjecati na vaše iskustvo na našoj web stranici i uslugama koje nudimo.